Polityka Prywatności

1.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez Forge of Generals w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem ze sklepu internetowego fog.waw.pl(„Sklep”).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Regulaminu Sklepu („Regulamin”)

2.

Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy ul. Obrzeżnej 5 w Warszawie (02-691) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000722574, REGON: 369669450, NIP: 5213816567, Kapitał Zakładowy 5 000 zł w całości opłacony (zwana dalej „FOG”).
 2. FOG może przetwarzać dane osobowe:
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Forge of Generals (dalej zwany „Regulaminem”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Newslettera na zasadach określonych przez Regulamin Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. w celu realizacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów oraz w celu realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie art. 560 k.c. oraz art. 561 k.c. na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na FOG (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FOG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FOG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. w celach analityki internetowej  oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies;

 3. 

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w szczególności założenia zindywidualizowanego konta użytkownika oraz sprzedaży produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub związanych z zakupem towarów. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi Newsletter

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera (https://forgeofgenerals.eu/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-newslettera-FOG.pdf).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 4. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Dane przetwarzane w tym celu są ujawniane The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, który wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA oraz z którym DLS zawało Standardowe Klauzule Umowne (SCC) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie;
 6. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 7. prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania; Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po skorzystaniu z odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce wysłanego maila lub wysyłając wiadomość na adres biuro@datals.pl
 8. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 9. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 10. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Data Legal Solutions danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które zostały prze Ciebie dostarczone i przetwarzamy je na podstawie umowy z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody;
 11. prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Przetwarzanie danych osobowych w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie art. 560 k.c. oraz art. 561 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tj. 6 lat. Okres ten będzie liczony od dnia realizacji rekojmi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy. Okres ten będzie liczony od dnia realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

6.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom, jednka mogą być ujawniane firmom świadczącym nam usługi hostingu danych.
 3. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

7.

Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie oparte są na podstawie zgody na wykorzystanie Twoich cookies na zasadach opisanych w polityce cookies. Funkcjonalność Google Ads polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google Ads należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
 4. FOG korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
 1. Przekazane dane będą przetwarzane:
  1. W celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie sklep.weranda.pl;
  2. W celach marketingu i remarketingu przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty na Sklepu.

8.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes FOG.
  8. prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka)

9.

Dodatkowe informacje

 1. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: sklep@fog.waw.pl lub listownie na adres siedziby FOG.

10.

Zabezpieczenia

 1. W szczególności, za pomocą szyfrowania połączenia FOG zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

 

11.

Inni odbiorcy danych

 1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być jednak ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmom hostingowym w zakresie wykonywanych na rzecz FOG usług, a także operatorm pocztowym oraz firmom kurierskim w zakresie dostarczenia lub odebrania zamówienia.