Regulamin sklepu internetowego

Forge of Generals z dnia 1 lipca 2021 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Sklep internetowy Forge of Generals (zwany dalej „Sklepem”) dostępny pod adresem internetowym fog.waw.pl prowadzony jest przez Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy ul. Obrzeżnej 5/502 w Warszawie (02-691) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000722574, REGON: 369669450, NIP: 5213816567, Kapitał Zakładowy 5 000 zł w całości opłacony (zwana dalej „DLS”).

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej „Klienci”) i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.      Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy oraz drukarnia 3d Forge of Generals

Prowadzony przez

Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy

ul. Obrzeżnej 5 w Warszawie (02-691)

Adres poczty elektronicznej: sklep@fog.waw.pl.

Numer telefonu: +48 535 431 527 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów podane są na tej stronie (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

4.      Regulamin sklepu internetowego Forge of Generals udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklep fog.waw.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5.    Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

6.    Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ 2

Definicje

1.      Forge of Generals- nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie fog.waw.pl, prowadzonego przez DLS

2.      Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie internetowym Forge of Generals i złożyła zamówienie za pośrednictwem Sklepu;

3.      Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie Forge of Generals

4.      Konsument – osoba fizyczna zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5.      JDG – przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7.      Sprzedawca – Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy ul. Obrzeżnej 5 w Warszawie (02-691)

8.      Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne.

9.      Obserwowane – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez Sklep,  usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji gdy cena produktu się obniży, będzie on w ograniczonej ilości lub powróci do oferty);

10.  Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“Mój koszyk”);

11.  Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka;

12.  Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym fog.waw.pl

13.  Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w zamówieniu, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;

14.  Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;

15.              Umowa Konta Użytkownika-  umowa dotycząca prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

16.              Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Obserwowane”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii;

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Forge of Generals

1.     Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 50.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 60.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

1.6 system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w smartfonie)

2.    Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych stosowane przez Sprzedawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

a)    możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

b)   obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

c)    obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

d)   możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

e)    możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);

f)    sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

g)   możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

3.     Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.     Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Forge of Generals. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email:sklep@fog.waw.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5.     W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta w Sklepie, a także hasło do Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia Umowy Konta.

6.     Rejestracja w Sklepie umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

7.     Przeglądanie asortymentu  bądź składanie zamówień poprzez Sklep i nie wymaga rejestracji.

8.     Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fog.waw.pl lub pisemnie na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

9.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

11. W związku ze specyfiką Sklepu wyłącza się możliwość zakupu modeli przez przedsiębiorców w celu dalszej odsprzedaży zakupionych modeli.

§ 4

Ceny produktów i dostępne metody płatności

1.                  Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2.                  Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów lub usług, co skutkuje realizacją zamówień według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru/Usługi. W przypadku ewentualnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomimo wyczerpania się zapasu, zastosowanie ma §5 ust. 2, zdanie trzecie.

3. Ceny towarów podane na stronie fog.waw.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej fog.waw.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt jest wystawiane zlecenie sprzedaży lub faktura VAT- na żądanie kupującego. Zlecenie sprzedaży lub faktura są dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z przesłania zlecenia sprzedaży lub faktury elektronicznej oznacza zgodę na przesłanie przez e-mail zlecenia sprzedaży lub faktury w postaci niezabezpieczonej, czyli bez hasła. Kupujący może  napisać w uwagach do zamówienia, że paragon lub faktura VAT powinny być dostarczone w formie drukowanej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej, danych spółki osobowej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

5. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem zamówień złożonych z formą płatności  przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia za wyjątkiem zamówień za pobraniem.

6. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Forge of Generals ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

a)      Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.

b)      Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Agentem”, który jest Administratorem danych podanych przy płatności elektronicznej.

c)      Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayPro S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

7.      Dane karty płatniczej Klienta wpisywane są wyłącznie na bezpiecznych stronach Agenta i nigdy nie trafiają do DLS, ani też w żaden inny sposób nie są dla DLS dostępne.

8.      Płatności autoryzowane przez Agenta realizowane są z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu transmisji danych.

9.      W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem Agenta, Sklep otrzymuje informację on-line o akceptacji lub odrzuceniu płatności. Czas potwierdzenia płatności zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz od możliwości współpracującego z Agentem banku i nie zależy od DLS.

10.  Regulamin płatności jest dostępny na stronie: www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Forge of Generals stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę zawarcia umowy kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Zamówienie zostanie przyjęte i zrealizowane pod warunkiem, że Towar lub usługa jest dostępna w magazynie Sklepu lub u dostawcy Sklepu. W przypadku niedostępności Towarów lub usług, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru lub usługi, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest na pewno dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, i potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Towar, pomimo jego niedostępności, Sklep zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem drogą poczty elektronicznej lub w inny dostępny sposób, celem uzgodnienia sposobu rozwiązania takiego problemu, w szczególności poprzez np. zaproponowanie Towaru zamiennego i modyfikację zamówienia, lub anulowanie zamówienia, z uwzględnieniem słusznego interesu Klienta.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Forge of Generals automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Forge of Generals dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

4. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Forge of Generals ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w  Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

§ 6

Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących ze Sklepem firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

3.Czas dostawy produktów przez Sklep to każdorazowo czas druku powiększony o czas skompletowania zamówienia oraz o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Sklep uzależniony jest od możliwości produkcyjnych Sklepu, jednak nie powinien on trwać dłużej niż 10 dni roboczych.

4. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie fog.waw.pl w zakładce Czas i koszty dostawy.

§ 7

Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom/JDG towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Konsumentów/JDG odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument/JDG może złożyć:

a.     w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fog.waw.pl lub

b.     korzystając z formularza znajdującego się na stronie fog.waw.pl/zwroty i reklamacje  lub

c.     pisemnie na adres Sklepu podany w § 1 ust 2 Regulaminu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta/JDG, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta/JDG, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument/JDG powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz do Sklepu w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta/JDG adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Produkt wolny od wad  odsyłany jest do Konsumenta/JDG na koszt Sklepu.

9. Konsument/JDG ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/JDG wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo jeżeli Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 § 8

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Konsument/JDG, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument/JDG może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w  Sklepie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument/JDG ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument/JDG ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument/JDG ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Konsumentowi/JDG wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/JDG sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/JDG użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument/JDG zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument/JDG nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sklep ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1.         Administratorem danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca.

2.         Dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania Konta, będą przetwarzane:

a. w celu wykonania Umowy oraz Umowy Konta Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w szczególności w celu:

i.            realizacji Umowy zawartej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego,

ii.            polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Strony do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych;

iii.            świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w regulaminie tej usługi

b.         w celu realizacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów oraz w celu realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie art. 560 k.c. oraz art. 561 k.c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.         Dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie są zbierane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym, a w przypadku pozostałych płatności bezgotówkowych Administratorem tych danych jest firma PayPro S.A.

4.         Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

5.         Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do:

a.  prawo do wycofania udzielonej zgody;

b.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c.  prawo dostępu do danych osobowych; Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania, wysyłając wiadomość na adres biuro@datals.pl

d.  prawo żądania sprostowania danych osobowych;

e.  prawo żądania usunięcia danych osobowych;

f.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

g.  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody;

h.  prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.         Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Konta oraz zawarcie Umowy. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.

7.         Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

8.       W zakresie funkcjonowania Konta dane osobowe zostały powierzone firmie Thecamels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski, z siedziba przy ulicy Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, posiadającą numer NIP: 728-266-32-34 oraz numer REGON: 100-377-635.

9. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies w polityce plików cookies.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep w ramach fog.waw.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia Końcowe

1. Sklep ma prawo do organizowania akcji promocyjnych, których . szczegółowe warunki  każdorazowo będą określane na stronie internetowej fog.waw.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.

2. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fog.waw.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy